משקיע כשיר

מהו לקוח כשיר?

במרץ 2016 נכנס לתוקפו תיקון מטעם רשות ניירות ערך בהגדרת המשקיעים הנמנים עם התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (“משקיע כשיר”). התיקון כולל הקלות שעיקרן ביטול של הקריטריונים המצריכים ניסיון או מומחיות בשוק ההון ומספר עסקאות מינימאלי, הנמכת סף הנכסים הנזילים שנדרש מ- 8 מיליון שח ל-12 מיליון שח, והוספת חלופות נוספות של הכנסה שנתית או שילוב בין נכסים נזילים להכנסה שנתית עם סף נמוך יותר.

כ”משקיע כשיר”, בהתאם להגדרות התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תוכל להיות חלק 'נטו פרימיום'. ראשית תהיה זכאי להיות בין הראשונים לקבל מידע פיננסי אודות ההשקעות שאנו מבצעים לצד שותפינו הגלובאליים וכן לזכות בהטבות נוספות, כפי שתעודכנה מעת לעת.

לידיעתך, עם הצטרפותך להשקעה, יהיה עלינו לאמת את עמידתך בהגדרת “משקיע כשיר” באופן עצמאי, על ידי הצגת מסמכים שתומכים בהצהרתך, או על-ידי קבלת אישור בכתב מרואה חשבון, עורך דין או גורם אחר בעל ידיעה בדבר, שנקט אמצעים סבירים על מנת לוודא את העמידה בהגדרת החוק.

'משקיע כשיר' לפי הגדרות רשות ניירות ערך מצריך עמידה באחת משלושת החלופות:

8 מיליון ₪
נכסים נזילים

1.2 מיליון ₪
*הכנסה אישית

או

1.8 מיליון ₪ *הכנסה של התא המשפחתי

5 מיליון ₪
נכסים נזילים

+

600,000 ₪
*הכנסה אישית

או

5 מיליון ₪
נכסים נזילים

+

900,000 ₪
*הכנסה של התא המשפחתי

*בכל אחת מהשנתיים האחרונות.

[1] "נכסים נזילים" – מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים בהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.

"נכסים פיננסיים" – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.

[2] "תא משפחתי" – יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

אימות עמידת המשקיע בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך

על מנת לאמת את עמידת המשקיע בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, אנו מציעים שתי אפשרויות:

הצגת אישור בכתב של רואה חשבון, עורך דין או בנסיבות מתאימות גורם חיצוני אחר (שלמציע יש יסוד סביר לסמוך על אישורו),  כי אותו גורם נקט אמצעים סבירים (לבד מהצהרת המשקיע) לוודא שהמשקיע עומד בהגדרה, תוך פירוט אותם אמצעים

הצגת ראיות ומידע בדבר העמידה בתנאי התוספת הראשונה, שיאושרו על ידי יועציה המשפטיים של פרופימקס, בהתאם לסעיף עליו הצהיר המשקיע, שכוללים, תדפיסי חשבונות בנק וחשבונות מנוהלים, טפסי 106, דו”חות למס הכנסה וכיוצא באלו.